Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, a to tým koeficientom, ktorý je nižší. Tieto údaje poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR Štatistický úrad SR. Ak niektorý z koeficientov poklesne, s ohľadom na prijatú novelu zákona o životnom minime sa sumy životného minima nemenia. Nakoľko v I. štvrťroku 2014 došlo k poklesu životných nákladov nízkopríjmových domácností oproti I. štvrťroku 2013, neboli splnené podmienky pre valorizáciu súm životného minima a sumy životného minima sa k 1. júlu meniť nebudú. Rovnako sa nemenia ani sumy peňažných príspevkov a dávok, ktorých výška sa od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu odvodzuje.
Sumy životného minima zostávajú nasledovné:
a) 198,09 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu
b) 138,19 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
c) 90,42 eur pre nezaopatrené dieťa resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa
Nemení sa ani peňažný príspevok na hodinovú sadzbu osobnej asistencie, ktorá ostáva na 2,76. Viac informácií nájdete na www.unss/poradňa.
Ing. Bc. Milan Měchura – krátené

Zdieľať článok