O nás

Neziskovú organizáciu SINA Nitra, n.o. založila v roku 2006 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb pre nevidiacich a slabozrakých občanov a občanov s iným zdravotným najmä kombinovaným postihnutím v Nitrianskom kraji so zameraním na:

  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

Svoje poslanie napĺňa n.o. vytváraním podmienok a priestoru pre aktivizáciu ľudí so zrakovým postihnutím v oblasti voľnočasových a vzdelávacích aktivít.

SINA Nitra n.o. prevádzkuje Stredisko Integračných aktivít pre hore uvedené skupiny občanov v budove Komunitného centra Nitra na Nedbalovej 540/17, kde má od mesta Nitra prenajaté priestory za symbolické nájomné 0,03 € ročne.

Stredisko pozostáva z 3 miestností a sociálneho zariadenia. Ide o spoločenskú miestnosť s kapacitou 30 až 40 osôb, športovú, dokumentačnú a technickú miestnosť a malú kanceláriu pre administratívne práce. Stredisko je vybavené kancelárskou a výpočtovou technikou, zvukovou aparatúrou, videoprojektorom s premietacím plátnom, rotopedom, tandemovým bicyklom i bežnými domácimi spotrebičmi. Športový klub SCORPIONI Nitra tu umiestnené stoly na aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich.

Nezisková organizácia a tým pádom ani stredisko nemá v súčasnej dobe žiadnych zamestnancov i funkcia riaditeľa je vykonávaná dobrovoľníkom. Organizácie, ich zložky, krúžky a záujmové skupiny občanov (informácie v sekcii „AKTIVITY) majú do strediska zabezpečený prístup k bezplatnému užívaniu priestorov a organizujú si tu svoje aktivity na dobrovoľnej báze.