ÚNSS vyhlasuje jedenásty ročník fotografickej súťaže pod názvom Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí.

Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2014 na adresu organizátora doručí prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou.

Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách:
1. čierno-biela fotografia
2. farebná fotografia

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie formátu 20 x 30 cm, celkovo do súťaže môže poslať maximálne osem fotografií. Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike zrakovo postihnutých ľudí. Súťažiaci v Prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky. Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov, ktorá do 15. 10. 2014 vyhodnotí fotografie a v každej kategórií určí tri najlepšie práce. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.
Organizátor na web stránke www.unss.sk do 30. 11. 2014 zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov, ktorí získajú ceny za 1. miesto v hodnote 100 EUR, za 2. miesto v hodnote 50 EUR a za 3. miesto v hodnote 30 EUR.
Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 2014 verejnú výstavu. Zo zaslaných fotografií porota vyberie fotografie, ktoré budú použité v propagačnom kalendári organizátora na rok 2015. V priebehu roka 2015 bude usporiadaných viacero výstav na celom území Slovenska. Informácie o jednotlivých výstavách budú aktualizované na stránke www.unss.sk.Podrobné podmienky súťaže a prihlášku si záujemcovia môžu vyžiadať u organizátora alebo stiahnuť na web stránke www.unss.sk.
Súťaž je bez vstupných poplatkov. Kontaktná osoba na Úrade ÚNSS je Mgr. Marián Horanič, tel 02/69203420
Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR
Partneri Cesty svetla 2014 sú spoločnosti
Fotovideoshop a Dachser

Zdieľať článok