Pre tento účel zriadila ÚNSS Fond individuálneho darcovstva ako jeden z fondov verejnej zbierky Biela pastelka, ktorý je určený výhradne pre tento účel, čiže len na dofinancovanie doplatku na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR).

Ide o nenávratný finančný príspevok na zmiernenie dôsledkov zrakového postihnutia klientov a členov ÚNSS. Na príspevok z fondu nie je právny nárok. Pri posudzovaní všetkých žiadostí bude rozhodujúci priamy vplyv na kvalitu života a zvýšenie samostatnosti jednotlivca so zrakovým postihnutím.

Kto môže žiadať o nenávratný finančný príspevok z fondu?

Žiadateľom musí byť nevidiaca alebo slabozraká osoba, ktorá je klientom, alebo členom ÚNSS, rodič alebo zákonný zástupca tejto osoby.

Aké dokumenty treba doložiť?

  1. Vyplnený formulár „Žiadosť o poskytnutie príspevku“ vrátane uvedenia účelu a odôvodnenia poskytnutia a odporúčania vedúceho príslušného krajského strediska ÚNSS.
  2. Doložená kópia žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky predkladanej na ÚPSVR (využitie finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva bude následne podmienené schválením žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky zo strany ÚPSVR a doložením rozhodnutia z ÚPSVR).
  3. Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Postup:

  1. Záujemca musí kontaktovať Krajské stredisko ÚNSS,
  2. s pracovníčkou KS vyplní formulár Žiadosti a doloží požadované prílohy (kópia žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky podanej na ÚPSVR).
  3. Požiada vedúcu KS o vyplnenie odporúčania, ktoré je súčasťou žiadosti
  4. Zaslať skompletizovanú elektronickú i vytlačenú podpísanú verziu žiadosti na adresu Úradu ÚNSS.

O priznaní príspevku rozhoduje komisia menovaná Ústrednou radou ÚNSS. (Dúha 1/2019 krátené)

Zdieľať článok