Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho založenia. Okrem mnohých udalostí, aktivít a odbornej práce patria do tohto obdobia predovšetkým tisícky členov a klientov, stovky zamestnancov a podporovateľov.

Práve im je pri príležitosti jubilea určená výzva zaspomínať si, či zamyslieť sa nad otázkou: Čím je pre mňa naša Únia, čo pre mňa znamená?

Spôsob odpovede na otázku si volí každý sám. Jednoduchá veta, úvaha, verš alebo rozprávanie – každý príspevok v ľubovoľnom rozsahu a žánrovom spracovaní bude zaradený do spoločného súboru. Zaspomínajte si na pekné i náročné chvíle, na boj s prekážkami a ich zdolávanie, na spoločne prežitý čas na rekondičných pobytoch alebo rekreácii, na prvé samostatné kroky s bielou palicou, či prvý bez pomoci odoslaný e-mail, vzájomný vzťah sociálny pracovník – klient alebo dobrovoľný funkcionár – pracovník ÚNSS. Fantázii a otvorenosti sa nekladú hranice, vítané sú aj kolektívne príspevky ZO a KR ÚNSS.

Príspevky napísané v slovenskom jazyku s uvedením mena autora alebo kolektívu zasielajte do 30. septembra 2015 v elektronickej podobe na adresu: potocnakova@unss.sk alebo v tlačenej podobe na Úrad ÚNSS, Sekulská 1, 842 50 Bratislava s označením Čím je pre mňa naša Únia, čo pre mňa znamená?

Príspevky budú uverejnené na internetovej stránke www.unss.sk a v internom spravodajcovi Dúha. Výber príspevkov bude prezentovaný na finále celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, ktoré sa uskutoční 17. – 18. októbra v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a bude inšpiráciou pri tvorbe Výročnej správy ÚNSS za rok 2015. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na krátenie príspevkov publikovaných v tlači z dôvodu priestorových obmedzení.

Zdieľať článok