V dňoch 18. a 19. 3. 2016 sa v Bratislave uskutočnilo 10. zasadnutie Ústrednej rady ÚNSS. 

Z dôvodu obmedzeného priestoru Očka prinášame len stručný výber z uznesení:

Pri rokovaní o finančnej situácii ÚR konštatovala, že na základe už podpísaných a pripravovaných zmlúv so samosprávnymi krajmi by malo byť financovanie služieb poskytovaných krajskými strediskami prakticky vyrovnané. Úrad ÚNSS sa však  v tomto roku sústredí na zlepšenie financovania zo strany Nitrianskeho a Žilinského samosprávneho kraja. Menej priaznivá bola správa o hospodárení spoločnosti Tyflocomp, kde nastalo oproti minulému roku zníženie zisku. Spôsobil to najmä výrazný pokles výmenného kurzu Eura voči doláru a libre, čo zvýšilo nákupné ceny väčšiny pomôcok. Tento fakt sa v budúcnosti  prejaví cenovými úpravami najmä tých pomôcok, u ktorých sa ceny nezvýšili od roku 2009. Celoročný zisk spoločnosti 1 509,72 Eur bude rozdelený v pomere 50% odvod ÚNSS, 50% bude ponechaný na rozvoj Tyflocompu.

Rozdiel v hodnotení bol aj pri bilancovaní verejnej zbierky Biela pastelka a alokácie 2% daní. Zatiaľ čo Biela pastelka vďaka aktívnemu zapojeniu členov a pracovníkov  priniesla i so zbierkou Pukomat  rekordných 118 591,41 Eur výnos z poukázaného podielu z daní mal hodnotu 61 176,62 Eur. Pokles výnosu viac ako 40% je spôsobený nielen osamostatnením Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy, preto sa ÚNSS zameria na skvalitnenie kampane.

V súčasnosti sú Základným organizáciám poukazované podiely z týchto zbierok.

Po aktuálnych informáciách o priebehu výročných členských schôdzí a príprave krajských zhromaždení sa ÚR zaoberala prípravou 8. zjazdu ÚNSS, ktorý sa uskutoční 3. až 5. novembra 2016 v Poprade. V tejto súvislosti ÚR vyzýva členov ÚNSS, aby svoje námety na ďalšie zameranie činnosti ÚNSS a prípadné zmeny stanov predkladali prostredníctvom krajských zhromaždení a prípadne zasielali aj na adresu Úradu ÚNSS.

Ďalšími bodmi programu bolo pripomienkovanie národných a medzinárodných zákonných opatrení garantujúcich práva ľudí so zdravotným postihnutím, vrátane napr. dostupnosti služieb a tovarov na jednotnom trhu EÚ.

Vzhľadom na opakovaný výskyt problémov s overovaním podpisu nevidiacich a slabozrakých osôb uložila ÚR venovať zvýšenú pozornosť riešeniu tohto problému.
Rovnako sa ÚNSS zameria na spôsob on-line prenosu registrácie oslobodenia vozidla od diaľničných poplatkov držiteľom parkovacieho preukazu.

Po prezentácii dvoch desiatok projektov, ktoré ÚNSS realizuje alebo pripravuje na predloženie na ministerstvá a do grantových schém,  ÚR schválila návrh novej koncepcie súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma a aktualizáciu grantového programu ÚNSS.

Osobitnú pozornosť venovala príprave osvetovo-bezpečnostnej akcie Biela palica, ktorá sa uskutoční 14. 10. 2016. Snahou je presadiť zavedenie témy o bielej palici a bezpečnosti chodcov so zrakovým postihnutím na cestách do osnov autoškôl a venovať zvýšenú pozornosť príprave figurantov a informovanosti policajtov. ÚR sa venovala   i problematike časopisov pre nevidiacich a slabozrakých. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 17. a 18. júna.

Zdieľať článok