V sobotu 30. apríla  sa v reštaurácii Olympia v Nitre stretli členovia ZO ÚNSS č. 25 Nitra na Výročnej členskej schôdzi. Zo 163 pozvaných sa schôdze zúčastnilo 64 členov, čo je 38,65% účasť, takže VČS bola podľa Stanov ÚNSS uznášaniaschopná. Schôdze sa okrem zástupcov KR a KS ÚNSS ako hostia zúčastnili –  primátor Nitry Jozef Dvonč, pracovníčka oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu UPSVaR Nitra Mgr. Helena Tábiová a redaktor časopisov pre NS SKN M. Hrebendu v Levoči  Ján Petrík, s ponukou časopisov v Braillovom a zväčšenom písme a zvuku. Prítomní členovia schválili správy o činnosti, hospodárení, kontrolnú správu za rok 2015, plán činnosti a rozpočet na rok 2016. Súčasne bol zvolený nový výbor ZO, kontrolóri a delegáti na Krajské zhromaždenie ÚNSS. Do výboru boli zvolení: Ing. Peter Bujna, Ladislav Fúska, Barbora Holečková, Jana Hrnčárová, Mgr. Eva Prokopová, Marta Smatanová, Rastislav Šabík, Terézia Uharčeková, Iveta Zbranková, Josef Zbranek a Ing. Peter Zbranek PhD.   Výbor si následne za predsedu zvolil opäť Josefa Zbraneka, za podpredsedníčku Janu Hrnčárovú a pokladníčku Mgr. Evu Prokopovú. Za kontrolórov VČS zvolila Máriu Bliscovú a Helenu Benadovú. ZO za doterajšiu kontrolnú prácu ďakuje Márii Krčmárikovej, ktorá dostala ponuku kandidovať do Krajskej kontrolnej komisie.

Po obede pokračovalo podujatie programom ku Dňu matiek, v ktorom vystúpili skupiny Radosť, Domovina a tanečný krúžok Očko. Za pekné darčeky pre naše členky ďakujeme manželom Macegovým, majiteľom firmy M+M Nitra.

Zdieľať článok