Presne povedané – v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP stratili účinnosť vekové obmedzenia, kedy sa tieto príspevky nepriznávali deťom do 6 roku veku a ľuďom starším nad 65 rokov. Stalo  sa tak na základe Nálezu Ústavného súdu SR. Márne dlhoročné úsilie zástupcov organizácií ZP presvedčiť kompetentných ministrov, poslancov a štátnych úradníkov vyvrcholilo podaním podnetu verejnou ochrankyňou práv za tesnej spolupráce s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím na Ústavný SR z dôvodu rozporu napadnutých ustanovení zákona s Ústavou SR a medzinárodnými záväzkami SR, ako je najmä dohovor OSN o právach osôb so ZP. NR SR musí do šiestich mesiacoch od zverejnenia nálezu zákon upraviť tak, aby už neobsahoval tieto diskriminujúce ustanovenia a bol daný do súladu s nálezom.
V praxi to v prípade osobnej asistencie znamená, že od 20. mája 2020, kedy bol nález Ústavného súdu zverejnený v Zbierke zákonov,  nemôžu úrady práce zamietnuť žiadosť o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu z dôvodu, že žiadateľ nedosiahol vek 6 rokov, resp. žiadateľ dovŕšil vek 65 rokov a pred dosiahnutím tohto veku príspevok na osobnú asistenciu nepoberal.

Milan Měchura – krátené

Zdieľať článok