Od 1. januára 2022 bude limit spoluúčasti doplatkov na lieky pre držiteľov preukazu ŤZP, invalidných a starobných  dôchodcov, ak neprekročia stanovenú hranicu príjmu,  vo výške 0 eur. Preložené do bežnej reči to znamená,  že títo ľudia nebudú doplácať za lieky, pokiaľ súčet  ich príjmov zo závislej činnosti (mzdy a iné zárobky) a suma poberaného starobného alebo invalidného dôchodku v príslušnom kvartáli neprevýši sumu 180 % priemernej mesačnej mzdy v SR. Tu pozor na prípadný omyl! porovnáva sa kvartál s jedným mesiacom. Uveďme si príklad: Vo IV. Kvartáli 2020 dosiahla priemerná mzda na Slovensku výšku 1245,- €. 180% z tejto čiastky predstavuje sumu 2 241,-€.  Kto z nás to má? Túto sumu musíme však vydeliť počtom mesiacov v kvartáli, čiže tromi a dostávame mesačnú hranicu  príjmu 747,–€. A taký to príjem tí šťastnejší z nás už majú. Kto  bude mať menej – nedopláca, kto tú čiastku presiahne, bude za lieky doplácať, ale maximálne 12 €. Ďalším limitom je čiastka 30 €, ale to zrejme nikomu z našej ZO nehrozí. Aká bude priemerná mzda v čase, keď zákon nadobudne účinnosť, ešte nikto nevie. Deti do 6 rokov už majú túto výhodu od 1. mája 2021, v ich prípade sa príjem samozrejme neskúma, žiadny nemajú. Do príjmov sa pre tento účel nezarátavajú vdovské a sirotské  dôchodky, samozrejme i príspevky na kompenzáciu. To je však len stručný a zjednodušený výťah z článku Ing. Milana Měchuru, ktorý nájdete na www.unss.sk v sekcii aktuálne pod hore uvedeným titulkom.

Zdieľať článok