Uskutočnil sa 3. až 5. novembra 2016 v hoteli Satel v Poprade a návštevou ho poctil aj prezident SR Andrej Kiska. Medzi 70 delegátmi zvolenými na krajských zhromaždeniach boli za ZO Nitra  Josef Zbranek a chorú Janu Hrnčárovú zastúpila Barbora Holečková. Zjazd schválil Správu o činnosti ÚNSS za roky 2012 až 2016, svojím uznesením vytýčil nové úlohy organizácie a novelizoval Stanovy ÚNSS. Zjazd do čela organizácie zvolil Branislava Mamojku, za jej 1. podpredsedu Milana Měchuru, podpredsedami sa stali Renáta Oláhová a Josef Zbranek. Predsedníčkou Ústrednej kontrolnej komisie bola zvolená Edita Križanová (ZO ÚNSS Nové Zámky).

Zjazd udelil aj 21 čestných uznaní ÚNSS osobnostiam a spoločnostiam za výnimočný prínos pre propagáciu a rozvoj hnutia nevidiacich a slabozrakých a za šírenie dobrého mena ÚNSS. Zo ZO Nitra sa tejto cti dostalo hneď trom našim členom a to Eve Vilímovej za mimoriadne úspešnú reprezentáciu na národných a svetových abilympiádach a za vedenie tvorivých dielní v Nitre, Michalovi Hercegovi za žurnalistickú osvetu o úspechoch a problémoch ľudí so zrakovým postihnutím a za zapožičanie hlasu nevidiacim v hlasových orientačných systémoch a v mediálnych výstupoch ÚNSS a Eve Prokopovej za úspešné vedenie skupiny scénického tanca Očko v Nitre, zloženej z nevidiacich a slabozrakých ľudí. Posledná menovaná si ocenenie v Poprade osobne prevzala.

Súčasne so zjazdom prebiehala aj konferencia o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám – kultúrne aktivity zrakovo postihnutých. V príspevkoch, ale najmä na trhovisku konferencie sa svojimi prácami a trofejami predstavili naše krúžky Radka, Radosť a Očko.

prezident s ocenenými osobnosťami ÚNSS

Zdieľať článok