Fotografiou z 9. februára t.r., kedy hudobné oddelenie knižnice pripravilo pre členov ÚNSS pásmo pri príležitosti 75. narodenín Milana Lasicu, vás pozývame na Hudobno-slovné pásmo Na počiatku bolo slovo, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. marca o 15.00 v krajskej knižnici K. Kmeťka na ul. Fraňa Mojtu v Nitre.

Od 1.marca t.r. si môžu ťažko zrakovo postihnutí držitelia preukazu ŤZP s červeným pásom objednať sprievodcovskú službu v SINA Nitra n.o. u pani Oľgy Držíkovej na novom telefónom čísle 0911 328922 a to najneskôr 2 dni pred termínom požadovanej pomoci.

Všetkých milovníkov nenáročného pohybu a dobrej zábavy na jarný turnaj v ruských kolkoch, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. marca 2015 o 10.00 v stredisku SINA Nitra na Nedbalovej ul.

Výbor ZO ÚNSS Nitra sa na svojej schôdzi dňa 5. januára t.r. zaoberal návrhom plánu práce na tento rok. Plán bude predložený Hodnotiacej členskej schôdzi, ktorá by sa mala uskutočniť v sobotu 25. apríla a mala by byť spojená s posedením ku Dňu matiek.

Opäť sa blíži termín podávania daňových priznaní a opäť sa obraciame na Vás s prosbou o oslovenie Vašich rodinných príslušníkov a priateľov, aby v prospech SINA Nitra poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2014.

K 31. 12. 2014 svoje aktivity v ÚNSS zo zdravotných dôvodov ukončila pani Zlatica Bielická. Pracovala ako sekretár Krajskej rady, členka výboru a viedla tanečný súbor Očko a krúžok telesnej kultúry.